Меню
Прогноз погоди
Календар свят і подій
Календар свят і подій
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Total of answers: 155
Лічильники відвідуваності

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

І. Загальні положення

1.1. Методична рада (МР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, членів педагогічного колективу закладу з метою здійснення керівництва методичною роботою.

1.2. Керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями МР покликана координувати зусилля структурних підрозділів методичної служби школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

1.3. МР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

1.4. Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної та проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами закладу.

1.5. Термін дії даного Положення не обмежений. Зміни чи доповнення вносяться в разі потреби, але не рідше 1 разу на 5 років.

 

ІІ. Завдання й основні напрямки діяльності методичної ради закладу

2.1. Методична рада створюється для:

2.1.1. координації діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби закладу, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

2.1.2. розробки основних напрямів методичної роботи закладу;

2.1.3. забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

2.1.4. організації дослідно-пошукової, інноваційної та проектно-дослідницької діяльності в закладі, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.і.;

2.1.5. організації консультацій для педагогів школи щодо проблем удосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять, їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

2.1.6. розробки заходів щодо узагальнення і поширення педагогічного досвіду співробітників школи;

2.1.7. проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й апробації нових технологій, форм і методів навчання;

2.1.8. розгляду, узагальнення і затвердження матеріалів перспективного педагогічного досвіду творчо працюючих педагогів;

2.1.9. організації взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в галузі освіти;

2.1.10. впровадження до навчального процесу сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення занять і впровадження їх у навчальний процес.

 

ІІІ. Основні напрями діяльності методичної ради закладу

3.1. Аналіз результатів освітньої діяльності з предметів.

3.2. Розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм з досліджуваних предметів і узгодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів.

3.3. Обговорення рукописів навчально-методичних  посібників і дидактичних матеріалів з предметів.

3.4. Підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів.

3.5. Обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів.

3.6. Обговорення методики проведення окремих видів занять і змісту дидактичних матеріалів до них.

3.7. Розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницької роботи учнів.

3.8. Організація та проведення педагогічних експериментів щодо пошуку і впровадження нових інформаційних технологій навчання.

3.9. Розробка й удосконалення засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їхнього використання в навчальному процесі.

3.10. Удосконалення навчально-лабораторної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних мереж і їхнього програмного забезпечення).

3.11. Взаємні відвідування занять як усередині методичного об’єднання, так і між учителями різних методичних об’єднань із метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів. Вивчення досвіду роботи споріднених МО інших навчальних закладів і обмін досвідом роботи.

3.12. Вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями й малодосвідченими вчителями.

3.13. Розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань з предметів.

 

IV. Організація роботи методичної ради закладу

4.1. Склад та чисельність методичної ради визначає педагогічна рада та затверджує директор закладу.

4.2. До складу методичної ради входять: голова ради, заступник голови ради, секретар ради, члени ради.

4.3. Рада може формуватись із директора закладу, заступників директора закладу, керівників шкільних методичних об'єднань, творчих груп, керівників інших методичних структурних підрозділів закладу, досвідчених педагогів, педагогів – новаторів, наукових працівників, які співпрацюють зі школою, а також методистів міського методичного кабінету, інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, наукових керівників інноваційних і дослідницьких проектів з числа викладачів ВНЗ і наукових співробітників, що працюють спільно зі школою в інтересах її розвитку, за їх згодою.

4.4. У складі ради можуть формуватися секції за різними напрямках діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична тощо).

4.5. Робота ради здійснюється на основі річного плану.

4.6. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором закладу і затверджується на засіданні педагогічної ради.

4.7. Періодичність засідань МР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не менше 4-5 разів на рік).

4.8. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради зобов’язаний попередити членів ради.

4.9. За підсумками засідання МР виносяться рекомендації щодо реалізації рішень.

4.10. При розгляді питань, що стосуються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб.

4.11. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рішення, де зазначаються шляхи та терміни їх реалізації. Винесення рішень фіксується в книзі (журналі) протоколів засідань.

 

V. Права методичної ради закладу

5.1. Методична рада має право:

5.1.1. виносити пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі;

5.1.2. порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях;

5.1.3. порушувати питання про заохочення педагогів за активну участь у дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;

5.1.4. рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

5.1.5. висувати вчителів для участі у фахових  конкурсах.

 

VІ. Контроль за діяльністю методичної ради закладу

6.1. У своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічному колективу закладу, несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації.

6.2. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором   закладу (особою, що ним призначена) відповідно до планів методичної роботи і внутрішньошкільного контролю.
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ СЕРЕДНЬОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
(Наказ Міністерства освіти України від 28.10.1997 р. №385)

1. Методичний кабінет навчального закладу є організуючим центром роботи щодо підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних кадрів.

 

2. Методичний кабінет рекомендується створювати у загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладах.

 

3. Основними завданнями методичного кабінету навчального закладу є:

- надання допомоги вчителям у підвищенні педагогічної кваліфікації та фахової майстерності;

- навчально-методичне консультування педагогічних і керівних працівників навчального закладу;

- організація безперервного удосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних кадрів;

- експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

- координація змісту, форм і методів самоосвіти вчителів та колективної роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, щоб спрямувати їх на вирішення проблемних питань закладу освіти, регіону;

- систематична пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій навчання та виховання.

 

4. З метою здійснення цих завдань у методичному кабінеті навчального закладу проводиться така робота:

- створюються умови для самостійної індивідуальної роботи вчителів щодо підвищення педагогічної кваліфікації шляхом забезпечення їх необхідною літературою, організації для них консультацій з різних питань, що їх цікавлять;

- організовуються і періодично проводяться для вчителів огляди літератури з питань педагогіки і психології, методичної літератури;

- організовується допомога в підготовці шкільних психолого-педагогічних семінарів для вчителів;

- організовується вивчення з учителями технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки;

- організовується робота щодо надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим учителям;

- надається допомога педагогам, які займаються науково-дослідницькою та експериментальною роботою;

- здійснюється необхідна робота щодо пропаганди перспективного педагогічного досвіду шляхом: підготовки і проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів учителів, педагогічних конкурсів, методичних фестивалів, презентації творчих лабораторій педагога, творчих зустрічей з науковцями тощо; випуску методичних бюлетенів;

- організовується обмін досвідом роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом вивчення результативності курсового підвищення кваліфікації, проведення нарад і семінарів керівників методичних об’єднань, взаємовідвідування ними занять, уроків;

 

5. Завідування методичним кабінетом навчального закладу здійснюється заступником директора закладу з навчально-виховної роботи або досвідченим учителем, який працює під керівництвом заступника директора закладу. В його обов’язки входять планування і керівництво роботою кабінету.

 

6. При методичному кабінеті навчального закладу створюється методична рада, до складу якої входять заступники директора навчального закладу, керівники методичних об’єднань, творчих груп, асоціацій та бібліотекар закладу. Раду очолює завідуючий кабінетом. З членів ради обирається терміном на один рік секретар, на якого покладається ведення документації.
Робота методичної ради планується на навчальний рік.

 

7. До завдань ради методичного кабінету навчального закладу входить:

- розгляд і затвердження плану роботи методичного кабінету, а також розгляд планів роботи методичних об’єднань закладу;

- розгляд і затвердження плану педагогічних читань, науково-практичних конференцій, постійно діючих семінарів, інших педагогічних заходів;

- обговорення наслідків вивчення в закладі перспективного педагогічного досвіду;

- розгляд і рецензування матеріалів, представлених на педагогічні та науково-практичні заходи, а також матеріалів, що подані до методичного бюлетеня;

- обговорення стану методичної роботи в навчальному закладі та накреслення заходів, спрямованих на її поліпшення.

Рада проводить свої засідання 5 разів на рік: 2 рази на семестр і підсумкове – в кінці року. На засіданнях ради ведеться протокол. По кожному з розглянутих питань приймається відповідне рішення.

 

8. Методичний кабінет навчального закладу повинен мати окрему кімнату, достатню для розміщення наявних в ньому матеріалів, обладнані робочі місця для самостійної роботи вчителів та бути відповідно оформлений.

 

9. Примірний перелік матеріалів, які мають бути у шкільному методичному кабінеті:

 

1) Стенди:

- візитка навчального закладу;

- структура методичної роботи з педагогічними кадрами;

- «Вісті з ММК»;

- «Готуємося до засідання ШМО»;

- «Готуємося до педради» (тема);

- «Новини психолого-педагогічної науки» (рекомендований список);

- «Київський ОІПОПК інформує»;

- «Палітра ППД» (місто, область, Україна);

- план методичної роботи на … місяць;

- карта участі педагогів навчального закладу у методичній роботі;

- циклограми, схеми, діаграми, що відображають динаміку навчально-виховного процесу навчального закладу, діагностичні карти.

 

2) Бібліотечка методичної літератури (керівні документи про освіту в Україні, місцеві керівні матеріали; навчальні державні та авторські програми навчальних дисциплін та факультативів; література з питань педагогіки, психології, методики викладання основ наук державного та шкільного компонентів навчальних програм; матеріали про перспективний педагогічний досвід; матеріали про педагогічну пропаганду серед батьків і населення; періодична преса).

3) Картотека методичної літератури, ІМЗ (ГУОН, КОІПОПК).

4) Документація (обов’язкова):

- планування (школи, ШМО, заступника з НВР, тижневе, щоденне тощо);

- курси підвищення кваліфікації (перспективне та поточне планування, результативність);

- атестаційні матеріали;

- матеріали предметних декад;

- матеріали ППД (узагальнені, ті, що вивчаються);

- методичні бюлетені;

- матеріали моніторингу (аналіз та відслідковування результатів) навчально-виховного процесу навчального закладу;

- науково-дослідницька діяльність учнів та вчителів;

- методичні розробки, сценарії проведення масових заходів (конференцій, семінарів, конкурсів, виставок, фестивалів тощо);

- матеріали конкурсів “Учитель року”, “Класний керівник року”, “Клас року”, “Учень року” та ін.

5) Фотоматеріали.

6) Постійно діюча педагогічна виставка (тематична).

7) Тематичні папки (необхідні для успішного здійснення керівництва методичною роботою у навчальному закладі).

8) “Портфоліо” кожного педагога.

9) Технічне оснащення ШМК: комп’ютер, мультимедійний проектор, фотоапарат, відеокамера, магнітофон, телевізор тощо, аудіо- та відеотека педагогічних заходів закладу.
У методичному кабінеті навчального закладу 2 рази за навчальний рік обладнується коментована тематична педагогічна виставка.

10. Директор закладу, працівники методичного кабінету відділу освіти вивчають роботу методичних кабінетів навчальних закладів та надають їм практичну допомогу.
Педагогічна рада навчального закладу періодично заслуховує на своїх засіданнях звіти про роботу методичного кабінету.

Форма входу
Пошук
Календар
«  May 2022  »
SuMoTuWeThFrSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Корисні посилання